آدرس: یاسوج-بلوار مطهری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم-واحد روابط عمومی
کد پستی: 7591741417
شماره تماس: 0741-3337251