صفحه اصلی > لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

 لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور   لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور


لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی لرستان

لينك دانشگاه هاي علوم پزشكي
 

نام دانشگاه

آدرس سايت

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي ارتش http://www.ajaums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://www.ajums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد http://www.nkums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... http://www.bmsu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.com/
  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي دزفول http://www.dums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي زابل http://www.zbmu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zaums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.semums.ac.ir
  دانشگاه علوم پزشكي شاهد http://www.shahed.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shmu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي http://www.sbmu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي فسا http://www.Fums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي قم http://www.qsms.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي كرج http://www.azums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.goums.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي گناباد http://www.gmu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mazums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي نيشابور http://www.mums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.research.umsha.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي البرز http://www.abzums.ac.ir/
  دانشگاه علوم پزشكي آجاء http://www.ajaums.ac.ir/
  فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران http://ams.ac.ir/

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:9
بازديد امروز سايت:4896
بازديد اين صفحه:6202
تعداد کل بازديد:6716143

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

انجمن ها


انجمن سلامت دانشگاه